Podmínky použití

Používáním Langevo.com potvrzujete, že jste četli, porozuměli, souhlasili a jste vázáni těmito Podmínkami.

Souhlasíte, že nepoužijete Službu k nahrání, odeslání, poslání e-mailem, přenosu nebo jiným způsobem neumožníte zveřejnění neautorizované reklamy, propagačních materiálů, "spamu", "řetězových e-mailů", "pyramidových schémat" nebo jiné formy nabídky mimo těch případů, pro které je služba vytvořena.

Poskytovatelé Langevo.com (Langevo) si vyhrazují právo odstranit jakýkoliv obrázek z jakýchkoliv důvodů. Obzvláště nahrané obrázky, které jsou svojí podstatou pornografické nebo ve své podstatě urážlivé (včetně nahoty, násilí, zobrazení sexu nebo sexuálně provokujících obrázků), porušují autorská práva, jsou nelegální nebo porušují zákony, budou okamžitě smazány a IP adresy, ze kterých byly obrázky nahrány, budou poskytnuty příslušným úřadům. Porušení těchto podmínek může vyústit v ukončení poskytování služby nebo možnosti nahrávat další obrázky. Vyhrazujeme si právo zakázat (ban) jednotlivcům nebo webovým doménám používání naší služby z jakéhokoliv důvodu.

Langevo nemůže být zodpovědné za jakékoliv škody. Za všechna data, fotografie, videa, zprávy, grafiku, komentáře, text, štítky nebo jakýkoliv jiný materiál ("Obsah") je zcela zodpovědná osoba, od které Obsah pochází. Vy, a ne Langevo, jste zcela zodpovědný za veškerý Obsah, který nahrajete, pošlete, odešlete e-mailem, přenesete nebo jakýmkoliv jiným způsobem zveřejníte nebo dáte k dispozici prostřednictvím Langevo. Langevo nemá kontrolu nad nahraným Obsahem a negarantuje správnost nebo integritu tohoto Obsahu.

Langevo nemůže být odpovědné za jakékoliv prohlášení nebo chování třetí strany při používání této služby. Používání Langevo můžete být vystaveni Obsahu, který je neslušný, nevhodný nebo urážlivý.

Langevo nebude žádným způsobem zodpovědné za jakýkoliv Obsah včetně (ale ne jenom) chyb nebo opomenutí. Langevo není zodpovědné za jakoukoliv ztrátu nebo škodu vzniklou výsledkem používání jakéhokoliv Obsahu, který byl nahrán, odeslán, přenesen nebo jiným způsobem zveřejněn v Langevo.

Souhlasíte, že odškodníte Langevo a nebudete na jeho představiteli nebo zaměstnance vznášet nebo požadovat jakékoliv nároky nebo požadavky včetně poplatků za právní služby nebo jiných poplatků požadovaných jakoukoliv třetí stranou za Obsah, který nahrajete, pošlete, přenesete nebo jakkoliv zveřejníte prostřednictvím Langevo.

Výběr právního řádu

Podmínky služby a vztah mezi vámi a Langevo bude upraven a řízen právním řádem České republiky bez ohledu na konflikt právních ustanovení.

Promlčecí lhůta

Souhlasíte, že bez ohledu na promlčecí lhůtu nebo zákonné lhůty bude jakýkoliv požadavek nebo nárok týkající se Podmínek použití Služby vznesen do jednoho (1) roku po té, co tento požadavek vznikl, nebo bude navždy promlčen.

Nesprávné použití dat

"Dolování dat", "scraping", stahování dat nebo nepovolené prolézání Langevo.com jakýmikoliv prostředky je zakázáno, pokud k tomu nemáte výslovné písemné povolení. Používání jakýchkoliv dat z Langevo (včetně slovíček, překladů, obrázků, dat z obrázků nebo dat od uživatelů a dalších) jiným způsobem než prostřednictvím Langevo je také zakázáno, pokud k tomu nemáte výslovné písemné povolení. Ukládání, archivování nebo držení obrázků je také zakázáno.

Souhlasíte, že nebudete přistupovat k Obsahu prostřednictvím jakékoliv jiné technologie, služby nebo prostředku než samotné Služby Langevo nebo jiné služby autorizované Langevo.

Autorská práva

Veškerý obsah nahraný na Langevo je chráněný autorským právem příslušných vlastníků. Vlastníci si ponechávají plná práva šířit svoji vlastní práci bez předchozího souhlasu Langevo. Je nepřijatelné kopírovat nebo ukládat obsah ostatních uživatelů služby Langevo a nahrávat ho na jiná místa nebo webové služby pro opakovanou distribuci nebo šíření.

Nahrání obsahu na Langevo.com dáváte Langevo právo na použití nebo další distribuci vašeho obsahu na Langevo.com nebo přidružených stránkách a webech.

Ponecháváte si plná autorská práva k Obsahu nahraném na Langevo. Avšak posláním Obsahu na Langevo.com tímto dáváte službě Langevo celosvětovou, nevýhradní, zdarma, dále licencovatelnou a převoditelnou licenci k použití, reprodukci, distribuci a přípravě odvozených děl, k zobrazování a použití Obsahu v souvislosti s provozováním Langevo (a jejich následníků a přidružených služeb) včetně propagace a opakované distribuce částí nebo celé Služby (a jejich odvozených děl) bez jakýchkoliv omezení, v jakémkoliv formátu a prostřednictvím jakýchkoliv médií a kanálů.

Také tímto udělujete každému uživateli Služby nevýhradní licenci k přístupu k vašemu Obsahu prostřednictvím Služby k jeho používání, reprodukci, distribuci, zobrazování a prezentaci tak, jak Služba umožňuje a dovoluje pomocí svých funkcí a dle Podmínek použití. Výše uvedená vámi poskytnutá licence k Obsahu zůstává platná i v případě, že odstraníte nebo smažete vaše obrázky, komentáře nebo jiná média v jiném formátu ze Služby.

Chápete a souhlasíte, že Langevo si může ponechat, distribuovat a dále používat serverové kopie médií, obrázků a Obsahu, který byl vámi vymazán.

Pro hlášení problémů s autorskými právy použijte následující e-mailovou adresu: info@langevo.com.

Pro papírovou korespondenci můžete použít následující adresu:
Syntactic Sugar s.r.o.
Hradistska 16
Plzen
Czech Republic

Zakoupení služeb, platební podmínky, odstoupení od smlouvy a reklamace

Služba Langevo.com obsahuje i seznam zpoplatněných služeb nabízených poskytovateli k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých nabízených služeb. Ceny nabízených služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

Nabídka prodeje služeb a ceny těchto služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní poskytovatele. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje služeb umístěné ve webovém rozhraní poskytovatele jsou nezávazné a poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb.

Vámi objednaný počet a typ licencí bude elektronicky uhrazen skrze platební bránu na webu Poskytovatele, čímž se vám zpřístupní zakoupený obsah.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel služeb ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy uživateli (kupujícímu) daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel služeb uživateli na jeho žádost po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu uživatele.

V případě potřeby reklamace nebo odstoupení od smlouvy budou tyto řešeny neprodleně a individuálně, přičemž žádosti o reklamace nebo odstoupení od smlouvy je možné podat písemně či elektronicky na adresu sídla a také na kontakty uvedené v těchto podmínkách použití nebo na adrese www.langevo.com.

Uživatel (kupující) bere na vědomí, že započetím zpoplatněné části on-line služby (obsah dostupný až po zakoupení Přístupu do online aplikace) a tedy spotřebě služby fakticky dochází k její nevratnosti. Poskytovatel se přesto zavazuje k posouzení a maximálně kladnému vyřízení všech odstoupení od smlouvy doručených Poskytovateli ve lhůtě do 14 dnů od zakoupení Přístupu do online služby Langevo. Žádosti po této lhůtějiž nebudou vyřízeny.

Uživatel (kupující) souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Dostupnost služeb

Poskytovatel poskytuje své on-line služby tak, jak jsou a nelze k nim deklarovat žádné nároky či záruky jinak či za jiných podmínek, než je popsáno v těchto Podmínkách.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za skutečné nebo jen případné škody jakékoli povahy, které by mohly být způsobeny nesprávným užitím služeb ze strany uživatelů, nedostupností služeb kvůli nefunkčnímu připojení k Internetu nebo kvůli nefunkčnosti jiných systémů nebo programů.

Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu vzniklou ztrátou, zničením nebo poškozením dat v důsledku nesprávného užití služby a to včetně případné ztráty informací o postupu uživatele hrou, jeho slovíček a dalších informací uživatele.

Poskytovatel nezaručuje v případě užití služby Langevo kompatibilitu s jinými aplikacemi mimo aplikací přímo uvedených na webu Poskytovatele.

V případě nedostupnosti služeb Langevo.com z důvodu ovlivnitelných Poskytovatelem je oprávněn uživatel za níže uvedených podmínek nárokovat si prodloužení platnosti své licence, respektive novou licenci jako Smluvní pokutu dle výpočtu uvedeného v dalších odstavcích těchto podmínek.

Jako důvody pro nefunkčnost služeb ovlivnitelné Poskytovatelem lze označit především údržbu webové aplikace po dobu delší než nezbytně nutnou, aktualizaci či jiný úkon vyžadující dočasné znepřístupnění uživatelům.

Mezi tyto důvody nepatří a jako důvod k uplatnění smluvní pokuty nelze použít především:

  • faktory mimo možnou kontrolu Poskytovatele
  • výsledek působení software nebo hardware třetí strany
  • výsledek způsobený nekonáním uživatele nebo třetí strany
  • výsledek způsobený nezvyklým či neočekávaným použitím služeb
  • nedostupnost během plánované servisní odstávky (odstávka kratší než 8 hodin oznámená uživatelům v rámci systému alespoň 2 dny napřed)
  • případné potíže způsobené v Beta provozu či Zkušebním provozu či nasazením nové funkcionality

Smluvní pokuta formou prodloužení, respektive nové licence ke službám Langevo do maximální výše původní účtované částky uživateli za měsíční používání služby je jediné odškodnění pro uživatele služeb za nefunkčnost některých služeb aplikace Langevo, nedostupnost aplikace z důvodů ovlivnitelných Poskytovatelem či za možné škody vzniklé použitím aplikace, na které se nevztahuje jiné omezení odpovědnosti uvedené v těchto Podmínkách. Uživatel nemá právo na snížení odměny za dané období ani na náhradu škody.

Maximální výše smluvní pokuty je určena následujícím způsobem:
- Při výpadku Služeb na dobu delší než 48 hodin máte nárok na Smluvní pokutu v hodnotě další (nové) licence za měsíční používání služby s běžnou dobou platností této licence. Pokud byla licence zakoupena na více měsíců, cena licence za měsíční používání se vypočte vydělením celkové ceny počtem měsíců.
- Při ukončení poskytování služby Poskytovatelem, je uživatel oprávněn žádat o vrácení již zaplacené poměrné částky na všechny dosud nezahájené měsíce.
- Výše smluvní pokuty nemůže za žádných okolností převýšit hodnotu uživatelských licencí jednotlivce či v rámci dané organizace.

Doba výpadku služeb Langevo se počítá od doby oznámení tohoto výpadku uživatelem pracovníkům technické podpory Poskytovatele. Bez tohoto předchozího oznámení nelze uplatnit nárok na Smluvní pokutu. Kontaktní údaje pro uživatelskou podporu a způsoby kontaktu lze nalézt na webu www.langevo.comwww.syntacticsugar.com či na profilech v sociálních sítích využívaných pro komunikaci s uživateli.

Reakční doba pro uživatelskou podporu je v pracovní dny od 09:00 do 17:00 do 4 pracovních dnů od nahlášení incidentu pro uživatele placené verze služby. Podpora ani reakční doba pro uživatele zkušební (neplacené) služby není garantována.

Datum poslední aktualizace: 15. října 2014